Z ekologią na Ty!

Ogólnopolski projekt edukacyjny „ Z ekologią na Ty”

Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022

  • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.
  • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

CELE PROJEKTU WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

  • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
  • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
  • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.

 

W roku szkolnym 2021/ 2022 projekt będzie realizowany we wszystkich klasach trzecich.

 

Kl. 3a- wych. A. Balicka- Rabada

Kl. 3b- wych. A. Stefańska

Kl. 3c- wych. A. Wołowiec

Kl. 3d- wych. J. Ciołkosz

Kl.3e- wych. K. Rogóż

Kl.3f- wych. M. Ciupak

 

Szkolny koordynator projektu

 

Monika Ciupak